Polityka prywatności

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych poniżej przedstawimy zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wyjaśniamy jakie Twoje dane osobowe zbieramy i w jaki sposób je przetwarzamy.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Autopayment Sp. z o.o.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny ul. Lenartowicza 188, 41-216 Sosnowiec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres e-mail: kontakt@paymentsystems.pl
 3. Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Ciebie dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub ich niewłaściwym wykorzystaniem.

W jakim zakresie, celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazane nam przez Ciebie w ramach rejestracji w aplikacji internetowej PaymentSystems oraz w ramach wypełnionego/uzupełnionego przez Ciebie formularza. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia Twojego wniosku i zawarcia umowy.
 2. W związku z Twoją aktywnością w aplikacji internetowej PaymentSystems, przetwarzamy również dane osobowe obejmujące adres IP, Twój login, informacje o statusie wybranych portów wykorzystywanego przez Ciebie urządzenia, informacje, takie jak typ i wersja systemu operacyjnego lub przeglądarki, którymi się posługujesz, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, czas i miejsce wizyt w serwisie internetowym oraz informacje o odwiedzanych przez Ciebie zakładkach aplikacji internetowej PaymentSystems.
 3. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w zakresie wskazanym w umowie, Regulaminie lub innym dedykowanym formularzu w następujących celach:
 1. Świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach aplikacji PaymentSystems zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przygotowania umowy oraz zawarcia i wykonania  zawartej z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Marketingowych, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Administratora – w okresie obowiązywania umowy  przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Odpowiedzi na Twoje zapytanie, w tym w celu zaoferowania Ci naszych usług. Wysyłając pytanie o naszą ofertę lub sposób realizacji naszych usług musisz mieć świadomość, iż w odpowiedzi przekazane Ci informacje mogą stanowić informację handlową. W związku z tym pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219, tekst jednolity) za zamówioną informację handlową uważa się w szczególności udostępnienie w celu jej przesłania identyfikującego Cię adresu elektronicznego.
 4. Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów PaymentSystems (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), obejmujących:

-  przypadki dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Tobą umowy

- wykrywanie i zapobieganie nadużyciom, w tym oszustwom i wyłudzeniom

- archiwizację i cele dowodowe

- realizację przez Administratora obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów  księgowych i podatkowych.

4. Danych nie przekazujemy do państw trzecich.

Czy moje dane przekazywane są innym podmiotom?

 1. Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które są uprawnione do żądania tego na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także innym organom władzy publicznej w zakresie realizowanych przez nie uprawnień.
 2. Przekazujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu i  zakresie niezbędnym dla realizacji naszych usług, zachowania zgodności z obowiązkami umownymi i regulacjami prawnymi.
 3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. W szczególności:
 1. Przekazujemy Twoje dane naszym pracownikom w zakresie niezbędnym dla wykonywania obowiązków służbowych.
 2. Podmiotom świadczącym dla nas: usługi – płatnicze, księgowo- finansowe, audytorskie i kontrolne, windykacyjne, drukarskie, niszczenia dokumentów, pocztowe oraz kurierskie, informatyczne.
 3. Innym podmiotom i osobom w przypadku, gdy przekazanie danych osobowych będzie niezbędne w celu realizacji zawartej umowy.

Czy w mojej sprawie podejmowane będą automatyczne decyzje?

 1. Podejmowanie decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany to możliwość podejmowania decyzji z wykorzystaniem środków technologicznych bez zaangażowania człowieka. Wykorzystujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie, ponieważ:
 1. zapewnia większą spójność oraz rzetelność w procesie podejmowania decyzji (np. pomaga zmniejszyć ryzyko ludzkiego błędu).
 2. umożliwia podejmowanie decyzji w krótszym okresie czasu niż w przypadku procesu decyzyjnego przeprowadzanego przez człowieka oraz zwiększa efektywność procesu.
 1. Decyzja o wysłaniu do Ciebie umowy, będzie podejmowana w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzja będzie oparta o profilowanie tj. ocenę Twojej sytuacji. Konsekwencją tego przetwarzania będzie decyzja o zawarciu umowy bądź o odmowie jej zawarcia.
 1. Sposób i kryteria zautomatyzowanego podejmowania decyzji są regularnie weryfikowane przez Administratora, żeby zapewnić sprawiedliwie, skuteczne i bezstronne podejmowanie decyzji.
 2. Informujemy, że przysługuje Ci prawo odwołania od decyzji podjętej w sposób zautomatyzowany i uzyskania interwencji ludzkiej ze strony pracownika, do wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane?

 1. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas, gdy świadczymy na Twoją rzecz usługi, a także przez czas, w którym w oparciu o zawartą z Tobą umowę dochodzimy roszczeń będących przedmiotem umowy, a gdy przestajesz być naszym Klientem, przez okres niezbędny do zabezpieczenia naszych interesów prawnych, w przypadku sporu z klientem, lub gdy jest to wymagane przepisami prawa. Zazwyczaj jednak przechowujemy dane osobowe nie dłużej, niż jest to niezbędne, biorąc pod uwagę cele gromadzenia danych, tj. wypełnianie zobowiązań umownych w stosunku do Ciebie, wykonanie naszych prawnie uzasadnionych interesów, lub zgodnie z wymaganiami w zakresie ustawowego okresu przechowywania danych.
 2. Twoje dane osobowe dotyczące Twojej tożsamości, a także treści zawartej umowy i jej wykonania i dane przetwarzane dla celów oceny Twojej sytuacji i ryzyka  będą przechowywane przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 3. Dane przetwarzane dla celów przesyłania Ci informacji handlowych dotyczących produktów Autopayment Sp. z o.o. oraz partnerów Autopayment Sp. z o.o. przetwarzamy do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda, Twoje dane osobowe w zakresie objętym zgodą przetwarzamy do momentu jej wycofania lub wygaśnięcia (w przypadku, jeśli zgoda ograniczona została terminem).

Jakie przysługują mi prawa odnośnie moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez aplikację PaymentSystems masz prawo do:

 1. Dostępu do Twoich danych. Oznacza to, że może zwrócić się do nas z pytaniem, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie kategorie Twoich dane przetwarzamy i dla jakich celów. W ramach prawa dostępu do danych możesz również zapytać m.in. o to, komu udostępniamy Twoje dane, jak długo planujemy je przechowywać, a także o przetwarzanie Twoich danych osobowych, które wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.
 2. Sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania Twoich danych.
 3. W każdym momencie przysługuje Ci prawo wycofania każdej udzielonej zgody w każdym przypadku, gdy Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o udzieloną zgodę. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed cofnięciem zgody.
 4. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego dokonujemy dla celów realizacji prawnie uzasadnionych interesów aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz uzyskania ich kopii.
 6. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (www.uodo.gov.pl)
 7. Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędnym warunkiem pozwalającym na zawarcie i wykonanie Umowy . Konsekwencją niepodania wymaganych przez Administratora danych osobowych jest brak możliwości zawarcia Umowy .
 8. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, a ich nie podanie skutkować będzie nie otrzymywaniem materiałów promocyjnych/informacyjnych Administratora.
 9. Każde z powyższych uprawnień możesz zrealizować wysyłając żądanie na adres korespondencyjny ul. Lenartowicza 188, 41-216 Sosnowiec lub pisząc na adres e-mail .