Regulamin

Działając na podstawie ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 261/2004 z 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (Dz. Urz. L 046 , 17/02/2004 P. 0001 – 0008), ustawy z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z późn. zm.) – Autopayment Sp. z o.o., zwana w dalej „Operatorem”, wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaj i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem www.paymentsystems.pl, warunki świadczenia tych usług, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

Korzystanie z platformy oznacza zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

CZĘŚĆ I. Definicje Umowne.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Operatorze – należy przez to rozumieć Autopayment Sp. z o.o.
 2. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Autopayment Sp. z o.o.
 3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą wierzycielem przewoźnika lotniczego, z tytułu nieodbytego lub opóźnionego lotu oraz odmowy przyjęcia na pokład wbrew jego woli.
 4. Serwis internetowy – należy przez to rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem www.paymentsystems.pl, za pośrednictwem której Autopayment Sp. z o.o. świadczy usługi.
 5. Systemie teleinformatycznym – należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego
 6. Usługach świadczonych drogą elektroniczną – należy przez to rozmieć usługi polegające na oferowaniu przez Operatora zawarcia Umowy sprzedaży Wierzytelności na warunkach uzgodnionych indywidualnie przez strony, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego oraz inne Usługi szczegółowo określone w Regulaminie.
 7. Środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 8. Umowie o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa o świadczenie usług przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
 9. Umowie – należy przez to rozmieć umowę zawartą między Użytkownikiem, a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu oraz Umowie przelewu wierzytelności, mocą której Użytkownik sprzedaje na rzecz Operatora przysługujące mu roszczenie o odszkodowanie z tytułu odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub opóźnienia lotu.
 10. Wierzytelności – należy przez to rozumieć przysługujące Użytkownikowi wobec przewoźnika lotniczego roszczenie wynikające z opóźnienia lub odwołania lotu oraz odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli Użytkownika, możliwe do dochodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Przewoźniku lotniczym – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo transportu lotniczego posiadające ważną licencję na prowadzenie działalności.
 12. Danych Osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej osobie fizycznej lub informacje pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej. W szczególności dane takie jak imię i nazwisko, informacje o lokalizacji, adresy email lub inne dane identyfikujące.
 13. Administratorze danych osobowych Użytkownika – należy przez to rozumieć Operatora.
 14. Polityce Prywatności – dokumencie regulującym bezpieczeństwo ochrony danych osobowych i przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu i jest integralną jego częścią.
 15. Adresie kontaktowym– należy przez to rozumieć adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta w Serwisie.

CZĘŚĆ II. Postanowienia ogólne

1. Operator świadczy Usługi drogą elektroniczną pod adresem: www.paymentsystems.pl

2. Operator świadczy Usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące podstawę prawną korzystania z Usług świadczonych przez Operatora. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Operator świadczy ponadto Usługi na rzecz Użytkownika w zakresie:

 1. Prowadzenia serwisu internetowego w celu umożliwienia Użytkownikowi założenia za jego pośrednictwem Konta i zawarcia Umowy.
 2. Składania przez Użytkownika oferty sprzedaży roszczenia wobec przewoźnika lotniczego.
 3. Załączania przez Użytkownika dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy
 4. Informowania Użytkownika o aktualnych ofertach Operatora. 

5. Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Użytkownik rejestrując Konto zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oświadcza, że:

 1. podane przez niego dane niezbędne do zawarcia Umowy są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 2. jest pełnoletni (warunek dotyczący wyłącznie osób fizycznych) oraz uprawniony do zawarcia Umowy w imieniu własnym lub w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej.

7. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z systemu teleinformatycznego Operatora oraz z Serwisu w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich.

CZĘŚĆ III. Użytkownik.

1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

CZĘŚĆ IV. Rejestracja konta.

1. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu jest utworzenia Konta Użytkownika.

2. Utworzenie Konta jest bezpłatne.

3. Utworzenie Konta wymaga podania danych rejestracyjnych (w tym adresu kontaktowego, adresu e-mail i numeru telefonu).

4. Tworząc Konto Użytkownik oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin oraz:

 • Zobowiązuje się do podawania wszelkich wymaganych przez Operatora danych zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym (w szczególności danych kontaktowych oraz danych Wierzytelności).
 • Ponosi odpowiedzialność za wszelkie wprowadzone przez siebie dane.
 • Oświadcza, że podane przez niego dane nie stanowią jakichkolwiek praw osób trzecich.

CZĘŚĆ V. Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i zawarcie Umowy.

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w wyniku:

a) Założeniu i aktywowania Konta przez Użytkownika.
b) Zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

2. Zawarcie Umowy odbywa się w sposób następujący

a) Po dokonaniu rejestracji Konta, o którym mowa w Części IV niniejszego Regulaminu Użytkownik obowiązany jest do wypełnienia formularza informacyjnego zawierającego niżej wymienione informacje:

 • Imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania
 • adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
 • nazwa linii lotniczej
 • numer lotu
 • data lotu
 • miejsce rozpoczęcia lotu
 • miejsce zakończenia lotu
 • godzina przylotu według rozkładu lotu
 • rzeczywista godzina przylotu
 • numer rachunku bankowego

b) Do formularza informacyjnego wypełnionego o powyższe dane Użytkownik załącza skany dokumentów, potwierdzających istnienie roszczenia odszkodowawczego względem przewoźnika lotniczego, w tym:

 • Karty pokładowej.
 • Biletu lotniczego.
 • Rezerwacji lotu.
 • Reklamacji (jeżeli była składana) i odpowiedzi na reklamację (jeżeli była udzielona).

c) Przesyłając wypełniony formularz Użytkownik wyraża gotowość zawarcia Umowy oraz oświadcza jednocześnie, że nie zawarł z linią lotniczą żadnej ugody, której przedmiotem była wypłata (w całości lub w części) należnego odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot ewentualnie z tytułu odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli Użytkownika oraz oświadcza, że z tego tytułu nie zostało mu wypłacone przez Przewoźnika lotniczego żadne odszkodowanie. Nadto oświadcza, że nie przekazał roszczenia o odszkodowanie do dochodzenia na drodze sądowej innemu podmiotowi.

d) Operator, po dokonaniu analizy formularza informacyjnego i przesłanych przez Użytkownika dokumentów w terminie 5 dni roboczych składa Użytkownikowi ofertę w postaci elektronicznej zawarcia Umowy poprzez przesłanie Użytkownikowi formularza Umowy. W przypadku, gdy formularz informacyjny zawiera błędne bądź niekompletne dane, o których mowa w pkt. 2a powyżej, bądź nie dołączono doń wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. 2b powyżej Operator jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy. Oświadczenie o odmowie zawarcia Umowy Operator składa w terminie 5 dni roboczych od daty przesłania formularza informacyjnego i zamieszcza w formie elektronicznej na Koncie Użytkownika. Po odmowie zawarcia Umowy Użytkownik jest uprawniony ponownie złożyć wypełniony formularz informacyjny wraz z niezbędnymi dokumentami, jednak w takim wypadku uprzednio złożony formularz informacyjny nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

e) Do zawarcia Umowy dochodzi, jeżeli Użytkownik w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania Umowy na Koncie pod treścią Umowy zaznaczy opcję „Akceptuję treść Umowy”, a następnie „Zawieram Umowę.”

f) Skutkiem prawnym dokonania czynności, o których mowa w pkt. e. jest potwierdzenie przez Użytkowania otrzymania oferty zawarcia Umowy, związanie Umową i przeniesienie roszczenia o odszkodowanie wobec Przewoźnika lotniczego na rzecz Operatora pod warunkiem zapłaty przez Operatora Ceny Sprzedaży.

g) Treść Umowy zostaje utrwalona i zabezpieczona na trwałym nośniku i jest udostępniana Użytkownikowi w formie pliku PDF zarówno na Koncie Klienta jak również przysyłana na adres e-mail Użytkownika.

h) W przypadku wykrycia błędów we wprowadzonych danych strona która je wykryła zawiadamia drugą stronę drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresów e-mail lub za pośrednictwem Konta Klienta) o wykrytych błędach. W takim wypadku Operator zobowiązuje się sporządzić Aneks do Umowy korygujący wykryte błędy. Zawarcie Aneksu odbywa się w sposób tożsamy do sposobu zawarcia Umowy.

i) Umowa zostaje zawarta w języku polskim. 

j) Po zawarciu Umowy Operator zobowiązany jest do zapłaty Ceny Sprzedaży. Zapłata następuje na rachunek bankowy Użytkownika wskazany w treści Umowy w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.

k) Wraz z zawarciem Umowy oraz zapłatą ceny, Operator nabywa ogół praw Użytkownika do roszczenia o odszkodowanie względem przewoźnika lotniczego.

CZĘŚĆ VI. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. W celu świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną sprzęt Użytkownika musi spełniać określone wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Konta:

 1. podłączenie do sieci Internet i używanie przeglądarki Mozilla Firefox 58 (lub nowszej wersji), Google Chrome 60 (lub nowszej wersji), Opera 20 (lub nowszej wersji), Microsoft Edge 38 (lub nowszej wersji) a w wersji mobilnej Android 4.1 (i nowsze) lub iOS 9.0 (i nowsze)
 2. korzystanie z JavaScript i Cookies
 3. świadczenie Usług drogą elektroniczną odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (strony internetowe rozpoczynające się od https://, tj. szyfrowana wersja protokołu HTTP), dzięki któremu nie ma możliwości przejęcia czy zmiany danych przesyłanych w ramach szyfrowanego połączenia,
 4. zaleca się, by komputer, z którego Użytkownik korzysta był wyposażony w legalne oprogramowanie, posiadał na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i firewall. Używanie starych lub nielegalnych wersji oprogramowania może być niebezpieczne.

2. Korzystanie przez Użytkownika z Usług drogą elektroniczną wymaga zalogowania się do Konta, to jest wprowadzenia indywidualnego loginu Użytkownika (adresu email lub numeru Klienta) i hasła. Czynności wykonane na Koncie po zalogowaniu się uznaje się za wykonane przez Użytkownika.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udostępnieniem przez Użytkownika loginu i hasła do Konta osobom trzecim.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym oraz treści, zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

CZĘŚĆ VII. Usunięcie Konta.

1. Usunięcie Konta następuje przez Operatora automatycznie wraz z upływem terminu uzasadniającego przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w szczególności z upływem okresu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy.

2. Usunięcie Konta następuje również na wniosek Użytkownika, jeżeli dalsze jego utrzymywanie nie jest niezbędne do prawidłowego wykonywania Umowy oraz do dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika lotniczego.

CZĘŚĆ VIII. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i rozwiązanie Umowy

1. Strony mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w każdym czasie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje poprzez zamieszczenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w Koncie Klienta. Rozwiązanie Umowy przez Klienta następuje poprzez wysyłanie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na adres: kontakt@paymentsystems.pl.

2. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną nie wpływa na ważność zawartych przez Użytkownika Umów. Korzystanie z Konta po rozwiązaniu Umowy o świadczenie Usług nie jest możliwe.

3. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w powyższym terminie na adres email: kontakt@paymentsystems.pl. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług załączonego do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Strony mogą rozwiązać Umowę w wyniku:

a) Zgodnego oświadczenia Stron.

b) Wypowiedzenia Umowy przez Operatora, w przypadku gdy:

 • z okoliczności sprawy, w szczególności ze stanowiska przewoźnika lotniczego wynikać będzie, że Wierzytelność Użytkownika względem przewoźnika lotniczego nie istniała.
 • Użytkownik przed zawarciem Umowy zlecił dochodzenie roszczenia o odszkodowanie wobec Przewoźnika lotniczego innemu podmiotowi
 • Po zawarciu Umowy okaże się obiektywnie niemożliwym ustalenie faktu opóźnienia/odwołania lotu lub ich przyczyn.

c. Wypowiedzenia przez Użytkownika w przypadku zwłoki Operatora z zapłatą Ceny Sprzedaży określonej w Umowie.

5. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w pkt. 4b), wówczas Użytkownik obowiązany jest do zwrotu Ceny Sprzedaży uiszczonej na jego rzecz przez Operatora. Zwrot winien nastąpić w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy i wezwania do zwrotu ceny. Wraz z wezwaniem do zwrotu ceny Operator podaje Użytkownikowi przyczyny wypowiedzenia Umowy i żądania zwrotu Ceny Sprzedaży.

CZĘŚĆ IX. Odpowiedzialność Operatora.

1. Operator jest zobowiązany się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych od Użytkownika za pomocą Serwisu. Zastrzeżenie to nie dotyczy informacji, które w Serwisie zamieścił Użytkownik, a także informacji powszechnie dostępnych oraz informacji udzielanych w ramach postępowania sądowego związanego z dochodzeniem roszczenia od Przewoźnika lotniczego, a których celem jest wykazanie faktu istnienia roszczenia oraz faktu zawarcia Umowy

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie ingerencje w Konto Użytkownika, w szczególności na skutek siły wyższej, lub wejścia w posiadanie danych do logowania przez osoby nieuprawnione.

3. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Konta w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Operator zobowiązuje się do nieprzekazywania, nieujawniania oraz niewykorzystania danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu w celach innych, niż określone w niniejszym regulaminie. Zastrzeżenie to nie dotyczy sytuacji, w których Operator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązany będzie do przekazania ww. danych na żądanie uprawnionych organów, lub gdy ich ujawnienie wynika z dobrowolnie wyrażonej zgody Użytkownika.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika w tym w szczególności związanych z wprowadzeniem nieprawdziwych danych dotyczących Przewoźnika lotniczego, Wierzytelności, jej wymagalności.

6. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego i Serwisu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z Serwisu.

7. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Operator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

CZĘŚĆ X. Odpowiedzialność Użytkownika.

1. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania dostępu do Konta innym osobom oraz do odpowiedniego zabezpieczenia dostępu do Konta przed innymi osobami.

2. Podania poprawnych danych podczas rejestracji Konta, w tym danych kontaktowych oraz danych rejestrowych.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych wprowadzonych do Serwisu.

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Operatora następujących treści:

a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Operatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

CZĘŚĆ XI. Administrator danych osobowych

1. Operator jest administratorem danych osobowych Użytkownika i przetwarza te dane w celu realizacji umowy o świadczenie usług przez czas jej trwania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usług.

2. Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności.

CZĘŚĆ XII. Postępowanie reklamacyjne.

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji związanej ze świadczeniem usługi przez Operatora.

2. Reklamację można złożyć na piśmie lub drogą elektroniczną na adres kontakt@paymentsystems.pl.

3. Reklamację należy wnieść w terminie 14 dni od daty powzięcia wiedzy o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Usługi przez Operatora, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia świadczenia Usługi.

4. Reklamacja winna zawierać w szczególności określenie jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniających.

5. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.

6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

CZĘŚĆ XIII. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian Regulaminu w razie zmiany w zakresie którejkolwiek ze świadczonych Usług, rozbudowy Serwisu lub dodawania/zmiany funkcjonalności poszczególnych usług, lub w przypadku wystąpienia innych ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim wpływają one na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie www.paymentsystems.pl

4. Użytkownik jest informowany o zmianach w Regulaminie co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem albo za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres Użytkownika, albo w drodze komunikatu udostępnionego na stronie www.paymentsystems.pl

5. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został on powiadomiony o zmianach i nie rozwiązał Umowy w terminie 14 dni od otrzymania tej informacji. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek dodatkowych opłat, lub zmianą wysokości dotychczasowych opłaty, wówczas Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy.

6. Użytkownik, który nie zaakceptuje zmienionej wersji Regulaminu nie będzie miał możliwości korzystania z Usług świadczonych przez Operatora.

7. Data wejście Regulaminu w życie: 15.02.2023r.